ما در سیگنال همواره در حال رشد هستیم و در این راه ، همراهی با افراد مستعد و توانمند ،‌ با انرژی و دارای روحیه کار تیمی ، بلند پرواز ، و خوش‌ فکری که بتوانند به ما کمک کنند برای ما افتخار بوده و از آن استقبال خواهیم کرد . ما در زمینه ها و پروژه های مختلف داخلی و خارجی فعالیت داریم.

کارشناس ارشد پشتیبانی مشتریان(قم)

قم

برنامه نویس بک اند PHP) Back-End Developer-قم)

قم فنی - سیگنال

کارشناس پشتیبانی

قم فنی - سیگنال

کارشناس بازرگانی خارجی

قم فروش - سیگنال